12 அங்குல மான்ஸ்டர் சேவல் இந்த இளம் லிட்டில் சர்க்கரையை கண்ணீரில் உருவாக்கியது