இளம் பதின்ம வயதினருக்கு இதுபோன்ற பெரிய பெரிய மார்பகங்கள் உள்ளன