பள்ளிப் பேருந்தில் மாணவர்களை ஆசிரியர் பழிவாங்கினார்