ஹாட் ஆசிய பேப் கிண்டல் மற்றும் கடினமாக அடிபடுகிறது