ஒல்லியான ஆசியப் பரிவர்த்தனை மாணவர் தோராயமாக ஏமாற்றப்பட்டார்