விஷயங்களை வேகப்படுத்த நான் அவளுக்கு மருந்து கொடுத்தேன்