இப்போது அவள் கன்னித்தன்மையை இழக்க தயாராக இருக்கிறாள்