அப்பாவியாக லத்தீன் டீன்ஜ் கன்னித்தன்மையை இழந்து ஏமாற்றப்பட்டார்