தரையில் காட்டு உடலுறவு கொண்ட அனுபவமற்ற பதின்ம வயதினர்