மனிதன் அவளது சிவந்த கழுதையை நிரப்புதல் மற்றும் அடித்தல்