கவர்ச்சியான பால் அவள் செய்த பாவத்தை மன்னிக்க கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்