மில்ஃப் பக்கத்து வீட்டு குழந்தையை தனக்குள்ளேயே கெஞ்சிக் கேட்கிறான்.