அவருக்குப் பின்னால் என்ன நடக்கிறது என்று பையனுக்குத் தெரியாது