என் காதலி நான் அவளது கழுதை குத்தும்போது எப்போதும் அழுகிறாள்