பார்ட்டியில் குடிபோதையில் இருந்த கல்லூரிப் பெண்ணை கொத்தடித்தார்கள்